Проект BGLD -1.003 – 0004 – С01 - Youth Center Vratsa

Проект BGLD -1.003 – 0004 – С01

Проект BGLD -1.003 – 0004 – С01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г., е планиран за период от 36 месеца с одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 587 473,97 лева.

Приоритетна група са младежите от 15 до 29-годишна възраст, включително представители на уязвимите групи. Партнираща организация по Проекта е Romania – FITT (Timis County Youth  Fondation) – ENYC от Румъния.

Част от дейностите, включени в Проекта, са:

– Проучване на актуалните интереси и потребности   на младите хора, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони;

– Организиране на мотивационни беседи и на превантивно информационни кампании, насочени към мотивация за продължаване на образованието и постигане на поставените цели, способност за планиране на личните финанси и други полезни за младите хора от областта теми.

– Провеждане на неформални обучения, изграждащи и развиващи меките умения на младите хора от целевата група във връзка с тяхната бъдеща социална и трудова реализация.

– Осъществяване на 40 младежки инициативи в области като спорт, екология, култура, обособяване и развитие на младежки пространства и видео изкуство, за които младежите ще могат да кандидатстват, като за одобрените проекти ще бъде осигурено необходимото съдействие.

–  Организиране на форуми за консултация и насоки в търсенето и намирането на подходяща работа в партньорство с Дирекция „Бюро по труда” и провеждане на курсове за професионална преквалификация.

– Провеждане на обучителни дейности и младежки обмен с партньорската организация от Румъния – FITT (Timis County Youth  Fondation) – ENYC.

– Създаване на младежки клубове по интереси, в които ще се извършват дейности по допълнително неформално обучение и много други атрактивни занимания.

– Изграждане на допълнителна мултифункционална сграда на Младежки център – Враца със сцена и социална чайна, която ще предостави нови възможности за провеждане на уникални за нашия регион дейности в съответствие с интереса и потребностите на младите хора в града.

Във фокуса на планираните дейности освен младите хора от община Враца попадат и общините Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Проектът отговаря на идентифицирана в област Враца потребност от унифициране на нуждите със стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Цели се постигане на следните резултати: разширяване на териториалния обхват и дейностите на МЦ – Враца, по-активно включване на деца и младежи от уязвими групи и в риск от отпадане от образователната система; повишен капацитет на служителите в младежкия център.